ژنیکولوژی

ژنیکولوژی چیست ؟( Genicology): شاخه ای از علم پزشکی که به مطالعه‌ی بیماری های دستگاه تناسلی زنان می پردازد. ژنیکولوژی از دو واژه‌ی ژنیکو (Geneco) به معنی زن و (Logy) به معنی مطالعه گرفته شده است.

ژنیکولوژی زنان قسمتی از طب زنان است که به بررسی بیماری‌های دستگاه تناسلی فوقانی وتحتانی زنان اعم ازاناتومی فیزیولوژی بیماری‌های خوشخیم بیماری‌های بد خیم عفونت ها پیشگیری ازبیماری‌ها روش‌های تنظیم خانواده غربالگری بیماری‌ها اپیدمیولوژی بیماری‌ها می‌پردازد.

محصولات ژنیکولوژی
فهرست