یوروگایناکولوژی

ژنیکولوژی قسمتی از طب زنان است که به بررسی بیماری‌های دستگاه تناسلی فوقانی وتحتانی زنان اعم از آناتومی، فیزیولوژی، بیماریهای خوشخیم، بیماریهای بد خیم، عفونت ها، پیشگیری ازبیماریها، روشهای تنظیم خانواده، غربالگری بیماریها، اپیدمیولوژی بیماری‌ها میپردازد.

محصولات یوروگایناکولوژی
فهرست